e-learning
kgb akademija logo
NAJBOLJI KURSEVI KNJUGOVODSTVA
(saznajte više)

Besplatni knjigovodstveni saveti

Na našu adresu redovno stižu mnogobrojna pitanja iz oblasti knjigovodstva. Naši stručnnjaci se trude da, koliko je to u našoj moći, profesionalno odgovore na sva pitanja različitih organizacija i ljudi koji u svom radu nailaze na različite probleme.

S obzirom da se mnoga pitanja ponavljaju, odlučili smo da sajt obogatimo posebnom rubrikom u okviru koje ćemo odgovarati na Vaša pitanja javno, kako bismo pomogli što više organizacija.

Ukoliko želite da postavite pitanje, možete to učiniti ovde.

Pitanja i odgovori

Kliknite na pitanje da biste dobili prikaz odgovora.

 • Da li direktor i jedini zaposleni u doo može da da otkaz i da se zaposli u drugom preduzeću, a da doprinose plaća samo kao direktor, i da li doo može da radi bez ijednog zaposlenog ili je poželjno da se direktor angažuje za povremene i privremene poslove jer posla ima ali veoma malo?

  Društvo sa ograničenom odgovornošću mora da ima zakonskog zastupnika koji je istovremeno i direktor društva. Plaćanje poreza i doprinosa za direktora zavisi od njegovog konkretnog radnog statusa (da li je zaposlen u drugoj firmi, koju formu ugovora ima sa doo i sl). Doo ne mora imati zaposlene radnike u smislu zasnivanja radnog odnosa.


  01.2014.

 • Da li i kada obveznik PDV-a sa prometom ispod 50 miliona rsd moče da promeni poreski period u kalendarski mesec?

  Obveznik PDV-a sa dvanaesomesečnim prometom manjim od 50 miliona rsd  može da podnese nadležnom poreskom organu zahtev za promenu poreskog perioda u kalendarski mesec, najkasnije do 15. januara tekuće kalendarske godine. 

 • Da li je za otpočinjanje biznisa (ugostiteljski objekat - kafić) pogodnija forma preduzetnik ili doo?
  Za dugoročno planiranje biznisa uvek je pogodnija forma društva sa ograničenom odgovornošću. Time se odvaja lična imovina od imovine firme i mogućnost sticanja povoljnijih referenci kod kreditnih institucija. 
 • Da li klijent knjigovodstvene agencije mora imati kvalifikovani elektronski sertifikat radi davanja ovlašćenja agenciji za podnošenje poreskih prijava elektronskim putem?

  Zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica može ovlastiti neko treće lice na dva načina:

  - prvi način je da zakonski zastupnik, koji poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat, preko Portala Poreske uprave ovlasti to treće lice;

  - drugi način je da zakonski zastupnik, ako ne poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat, ovlašćenje može dati popunjavanjem PEP Obrasca i predajom istog nadležnoj Organizacionoj jedinici Poreske uprave.


  Prema tome, knjigovodstvena agencija mora imati elektronski sertifikat da bi mogla u ime svojih klijenata podnositi elektronske prijave, a klijenti ga mogu a NE MORAJU pribavljati.

 • Da li postoji mogućnost davanja nepokretnosti u zakup bez nadoknade?
  Zakon ne zabranjuje sklapanje ugovora o korišćenju nepokretnosti bez naknade. Međutim, Poreski organ u svakom konkretnom slučaju utvrđuje sve činjenice koje su od značaja za opredeljenje popreskog tretmana prihoda koje ostvari fizičko lice.
 • Da li preduzetnik-"paušalac" ima obavezu podnošenja elektronske prijave za poreze i doprinose?

  Kada su u pitanju preduzetnici-paušalci ne postoji obaveza dostavljanja elektronskih prijava za poreze i doprinose.


  01.2014. 

 • Da li se izmenjena poreska prijava poreza na dodatu vrednost može podneti korišćenjem elektronskih servisa Poreske uprave?
  Izmenjena poreska prijava poreza na dodatu vrednost za sada se ne može podneti elektronskim putem preko portala ePorezi, već se predaje u pisanom obliku nadležnoj filijali Poreske uprave.
 • Da li se kvalifikovani elektronski sertifikat izdaje na fizičko lice ili na privredni subjekt u kome to fizičko lice ima zasnovan radni odnos?
  Kvalifikovani elektronski sertifikat se izdaje isključivo na fizičko lice, odnosno na njegovo ime i prezime i njegov JMBG. Kvalifikovani elektronski sertifikat se ne povezuje sa firmom u kojoj lice radi, obzirom da je predviđeno da samo fizičko lice može da podnese i potpiše poresku prijavu putem portala ePorezi.
 • Interesuje me šta se radi kada dodje do zatvaranja DOO. Kakav je postupak za zatvaranje? Imamo dugovanja prema dobavljačima, a imamo i dosta robe sa predjenim rokom, šta se radi u tom slucaju? Da li se na tu robu mora platiti pdv?

  Za “zatvaranje” privrednog društva možete pokrenuti postupak likvidacije.

  Likvidacija se sprovodi kada društvo ima dovoljno sredstava za namirenje svih svojih obaveza (način prestanka solventnog privrednog društva).

  Na zatečene zalihe robe plaća se PDV iznad iznosa koji je utvrđen normativom za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost.


  31122013

 • Kada se vrsi reciklaza sekundarnih sirovina a zatim se iste prodaju u drugom obliku da li se obracunava pdv?

  U skladu sa članom 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07 и 93/12 PDV na promet sekundarnih sirovina plaća poreski dužnik. Preradom sekundarnih sirovina nastaje novo dobro koje podleže plaćanju PDV-a.


  31122013

 • Kako se knjiži račun koji se delom plaća preko računa a delom gotovinski? Za kupljeni kancelarijski materijal iznos od 10.000,00 rsd je plaćeno preko računa, a 1000,00 rsd u gotovini. Ukupna vrednost racuna je 11.000,00 rsd i priložen je fiskalni isečak na kome se vidi kako je plaćeno.

  U konkretnom slučaju knjigovodstveno knjiženje se sprovodi na sledeći način: 

  I) Knjiženje računa:

    512 - Troškovi kancelarijskog materijala (11.000,00) duguje

    433 - Dobavljači (10.000,00) potražuje

    463 - Obaveze za neisplaćene gotovinske račune (1.000,00) potražuje

  II) Prilikom podizanja gotovine za naknadu troškova treba sprovesti sledeće:

    2419 - Prelazni račun (1.000,00) duguje

    241 - Tekući račun (1.000,00) potražuje

  III) Istovremeno u blagajni treba uraditi sledeće:

    243 - Blagajna (1.000,00) duguje

    2419 - Prelazni račun (1.000,00) potražuje

    463 - Obaveze za neisplaćene gotovinske račune (1.000,00) duguje

    243 - Blagajna (1.000,00) potražuje

  IV) Prilikom isplate dobavljaču stav je:

    433 - Dobavljači (10.000,00) duguje

    241 - Tekući račun (10.000,00) potražuje

  Branislav Krstović

 • Koje su poreske obaveze udruženja poljoprivrednika koje se jednim delom bavi delatnošću pružanja konsalting i marketing usluga na osnovu koje ostvaruje dobit?

  Nedobitna organizacija koja nije osnovana radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovana radi postizanja drugih ciljeva, a registruje i neku privrednu delatnost, shodno Članu 44. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (Sl. glasnik RS 46/2013), oslobađa se plaćanja poreza na dobit za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima (ostvaren na tržištu) nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da:

  1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

  2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

  3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;

  4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

  Na  ostvareni višak prihoda nad rashodima iznad 400.000,00 rsd plaća se porez na dobit po stopi od 15%.

  Branislav Krstović

 • Koji je rok da se podnese početni finansijski izvestaj privrednog društva u likvidaciji i šta se podnosi Poreskoj upravi? Da li može direktor da raskine radni odnos i da se prijavi NSZ iako obavlja poslove likvidacionog upravnika?

  Vanredni finansijski izveštaji se sastavljaju na dan otvaranja postupka likvidacije (datum registracije u APR), a  dostavljaju Agenciji za privredne registre u roku od 60 dana od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

  Obveznik je dužan da nadležnom poreskom organu podnese poresku prijavu i poreski bilans sa stanjem na dan otvaranja postupka likvidacije - u roku od 15 dana od dana dostavljanja finansijskih izveštaja.

  Direktor društva može da raskine radni odnos danom otvaranja postupka likvidacije i da se prijavi  Nacionalnoj službi zapošljavanja.

  U postupku likvidacije, delatnosti i poslove privrednog društva vode lica koja su imala ista ovlašćenja i pre likvidacije, ako društvo ne izabere drugo lice ili lica - likvidacionog upravnika.

 • Na koji način možemo postati korisnik ePortala poreske uprave?

  Pristup elektronskim servisima Poreske uprave je jedinstven i odnosi se na sve elektronske servise Poreske uprave.

  Pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem kvalifikovanog elektronskog sertifikata sa čipom (eng. Smart Card) izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji: PKS (Privredna komora Srbije), MUP (Ministarstvo unutrašnjih poslova), PTT (Pošta Srbije), Halcom.

  Fizičko lice u svoje ime ili zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica pristupaju elektronskim servisima Poreske uprave direktno odnosno bez potrebe bilo kakve prethodne registracije za korišćenje ovih servisa

  Zakonski zastupnik pravnog lica u ime pravnog lica može putem PEP obrasca, koji se podnosi u nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave, ovlastiti neko treće lice ("ovlašćeno lice za upotrebu elektronskih servisa") da u njegovo ime koristi elektronske servise Poreske uprave

  Za korišćenje kvalifikovanog elektronskog sertifikata potrebno je posedovati čitač kvalifikovanog elektronskog sertifikata

  Davanje i oduzimanje ovlašćenja za korišćenje portala Poreske uprave

  Zakonski zastupnik pravnog lica sam čin davanja ili oduzimanja ovlašćenja može izvršiti korišćenjem portala Poreske uprave i to u slučaju da poseduje važeći kvalifikovani elektronski seritifikat.

  U slučaju da zakonski zastupnik, tj. lice koje daje ovlašćenje, ne poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat, ovlašćenje može dati popunjavanjem PEP obrasca i predajom istog nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave.

  Potrebno okruženje na računaru

  Potrebno okruženje na računaru:

  Operativni sistem: Windows XP, Windows Vista ili Windows 7

  Internet pretraživači: Internet Explorer 8 ili noviji, Firefox Mozilla 3 ili noviji, Google Chrome, Opera...

 • Od inopartnera smo dobili rezervne delove na poklon , a pri uvozu smo platili carinu i pdv. Kako proknjižiti poslovnu promenu?

  Obzirom da ste prilikom uvoza imali Troškove carine i Porez na dodatu vrednost kao zavisne troškove nabavke, u tom slučaju zadužujete  trošak na klasi 5 (ukoliko delovi predstavljaju troškove održavanja), a odobravate 482 – Obaveze za carine.

  Napomena:  Ukoliko ste obveznik PDV-a isti ćete zadužiti na računu 274.

 • Poljoprivrednici koji imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva, od 1. januara 2014. godine koje poslovne knjige će morati da vode ?

  Fizičko lice koje ostvaruje prihode obavljanjem delatnosti poljoprivrede i šumarstva, odnosno prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda (dalje: prihod od poljoprivrede) stiče status preduzetnika:

  1) po sili zakona - ukoliko je obveznik poreza na dodatu vrednost u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost (ovo rešenje uvedeno je istovremeno sa uvođenjem poreza na dodatu vrednost - počev od 1. januara 2005. godine);

  2) po sopstvenom opredeljenju - ukoliko je reč o nosiocu porodičnog poljoprivrednog gazdinstva upisanom u registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisima kojima se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava koji se opredelio da ima svojstvo preduzetnika. Predmetno opredeljenje vrši se podnošenjem poreske prijave nadležnom poreskom organu (Obrazac PPDG-1).

  Samo u navedenim slučajevima postoji obaveza vođenja poslovnih knjiga u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana.

  Fizičko lice koje ostvaruje prihod od poljoprivrede, a nema status preduzetnika nema ni obavezu vođenja poslovnih knjiga.

  Oni su u obavezi da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva i to:

  ·        Na obrascu PK-1 – Poslovna knjiga prihoda i rashoda i

  ·        Na obrascu PK-2 – Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara.

  Isto tako, u zavisnosti od delatnosti koju obavlja, poljoprivrednik (preduzetnik) sastavlja i određene pomoćne knjige.

  Bilans uspeha se sastavlja po završetku poslovne godine. Za potrebe PU sastavlja se Poreski bilans PB-2 i Poreska prijava PPDG-1. Zajedno sa Bilansom uspeha predaju se Poreskoj upravi do 15.03. za prethodnu godinu.

 • Poreska uprava mi je blokirala račun novootvorene radnje zbog neplacenog poreza na oružje iako nisam prethodno obaveštena o ovoj obavezi. Da li PU postupa zakonito i da li postoji mogućnost otpisa kamate?

  Prema Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, obveznik poreza na registrovano oružje je fizičko lice na koje glasi oružni list. Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ i plaća se u godišnjem iznosu. Poreski obveznik plaća porez na registrovano oružje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja

  Ukoliko se u tom roku ne izmiri poreska obaveza Poreski organ će poreskom obvezniku koji, u celosti ili delimično, nije o dospelosti platio porez, poslati opomenu o vrsti i iznosu poreza, kojom mu nalaže da dospeli iznos plati odmah, a najkasnije u roku od pet dana od dana prijema opomene, sa obračunatom kamatom od dana izdavanja opomene do dana uplate dospelog poreza.

  Poreska uprava nakon isteka roka od 5 dana za naplatu sprovodi postupak prinudne naplate sa računa fizičkog lica. 

  Obzirom da ste Vi Preduzetnik, odnosno fizičko lice, Poreska uprava je otpočela postupak prinudne naplate glavnog duga sa pripadajućom kamatom.

  Iz navedenog sledi da PU nije postupila u skladu sa Zakonom i da Vam je na nezakonit način blokirala tekući račun preduzetničke radnje.

  U ovom momentu ne postoji mogućnost odlaganja ili oproštaja poreskog duga ili kamate fizičkog lica.

 • Registrovani smo pod šifrom 4791 za prodaju preko interneta i nije nam potrebna fiskalna kasa. Zanima me da li je u našoj obavezi da šaljemo bilo kakav račun kupcima, i da li ako nam oni robu plate pouzećem mi taj novac uplaćujemo na naš račun kao pazar ili na neki drugi način?

  Prilikom prodaje robe putem interneta fizičkim licima, ne postoji obaveza izdavanja računa i taj novac koji se naplati pouzećem smatra se dnevnim pazarom i u roku od 7 radnih dana uplaćuje se na tekući račun firme.


  01. 2014.

 • Resenjem gradske uprave grada Beograda od 22.10.2013 godine nam je utvrdjena naknada za korišćenje gradskog gradjevinskog zemljišta za 2012 godinu u iznosu od 1.384.291,20 dinara. Pitanje: Da li tako utvrdjena naknada u bilansu uspeha predstavlja trošak za 2013 godinu ili bi trebalo raditi ispravku završnog računa za 2012 godinu?

  Utvrđeni trošak za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta iz 2012 godine po našem mišljenju, trebate proknjižiti u 2013 godini, jer ste za njega saznali i ispostavljeno Vam je Rešenje u 2013 godini.


  31122013 

 • Rešenjem Poreske uprave Filijale Kragujevac, po sprovedenom postupku terenske kontrole, naloženo je da se proknjiži utvrđena obaveza na ime PDV-a i zaračunate kamate. Prema stanju u poslovnim knjigama preduzeće je imalo evidentirani poreski kredit u iznosu od 112.579.795,00 dinara. Prema rešenju Poreske uprave utvrđena obaveza iznosi 96.586.328,00 dinara i zaračunata kamata za period 2008-2012 godine 75.981.447,00 dinara. Poreska uprava je proknjižila rešenje tako što je iz poreskog kredita namirila celu obavezu i deo kamate u iznosu od 15.346.630,00 dinara. Na osnovu zapisnika o usaglašenom stanju kancelariske kontrole po okončanom procesu, preostali iznos obaveze JP "Gradska stambena agencija" je 62.766.861,00 dinar (u ovom iznosu zaračunata je i kamata nastala u periodu od donošenja Zapisnika do donošenja rešenja). Celokupni iznos duga od 62.766.861,00 dinar je potraživanje na ime kamate. Za ukupan iznos duga JP "GSA" je 18.11.2013. godine je zaključila Sporazum o otplati duga na 24 mesečne rate od kojih dve dospevaju 20. novembra i 20. decembra 2013. godine, a ostale se odnose na 2014. i 2015. godinu. Pitanje 1: Koje stavove koristiti za knjiženje poreskog rešenja? Pitanje 2: Da li treba iskazati ukupan trošak kamate kao rashod perioda ili samo deo koji pripada 2013. godini, a ostale rate da budu rashod perioda 2014, odnosno 2015. godine?
  Odgovor 1: Duguje (storno) 279 iznos od 15.993.467,00 i duguje 562 na iznos 78.760.328,00; Potražuje 460 na iznos 62.766.861,00
  Odgovor 2: Iz odgovora 1 sledi da je kamata trošak perioda i da se ne može teretiti naredni period.
 • Šta nam je potrebno za pristup elektronskim servisima Poreske uprave?
  Za pristup elektronskim servisima Poreske uprave potrebno je posedovati kvalifikovani elektronski sertifikat za elektronsko potpisivanje, koji dodeljuju ovlašćena sertifikaciona tela.
  Da bi se mogao koristiti digitalni sertifikat, potrebno je posedovati čitač Smart kartica. Informacije o instaliranju čitača mogu se naći na sajtovima sertifikacionih tela.
Naše usluge

Utisci polaznika kursaDejan Mitrović

KGB kurs knjigovodstva sam upisao po preporuci nekoliko samostalnih knjigovođa.

Veoma sam zadovoljan obukom a naročito mi se sviđa mogućnost neograničene prakse, odnosno daljeg usavršavanja u ovoj oblasti.

Svima bih preporučio ovaj kurs jer spada u retke koji vam mogu koristiti u samom radu, odnosno u traženju novog posla.


Zlatko Stokić

Kurs je opravdao moja očekivanja, ili bolje reći i više od toga, tako da sam prezadovoljan. Koncizan je, super osmišljen i obuhvata skoro sve tipove poslovnih promena koje se dešavaju u praksi. Predavaci su stručni, profesionalni i uvek dostupni. Uvek su imali strpljenja za sva moja pitanja da me saslušaju i objasne. Sve je to jako važno, posto je kurs izuzetno intenzivan, a knjigovodstvo vrlo široka oblast. Polaznici, da bi materiju savladali i razumeli, moraju i kući da ponovo sve provežbaju posle predavanja. 

Posle dobijanja sertifikata dolazio sam na praksu, koja je utemeljila moje znanje koje sam stekao tokom kursa. Za kolege sa kojima sam radio u KGB finance takodje imam samo reči hvale. Atmosfera na poslu je super jer je opuštena i nema nepotrebnih pritisaka. Praksa nije vremenski ograničena, tako da uvek kada mi treba neki savet ja skoknem do njih i dobijem odgovore na moja pitanja.


Katarina Komadina

Hvala Vam puno na svemu. I ja sam prezadovoljna i ocenom i kursom i stečenim znanjem. Pre ovog kursa nisam imala apsolutno nikakvo znanje u vezi sa knjigovodstvom. Strani su mi bili čak i termini, a knjiženja pogotovo. Sada prosto sama sebe iznenađujem kada vidim šta sam sve naučila zahvaljujući Vama za kratko vreme. Predavanja su sveobuhvatna, ali i praktična i koncizna. Primeri za vežbu su odlični i omogućavaju primenu stečenog teoretskog znanja odmah. Upis ovog kursa je sigurno najbolja investicija u sebe koju sam napravila u poslednje vreme.Dajana Barbu

Moj cilj pohađanja računovodstvenog kursa je da od najboljih dobijem sve potrebne informacije i znanje u vezi računovodstvenih poslova, što će za mene i moju firmu "Uranus junior 2003" biti od velike koristi.

Nakon pohađanja kursa mogu reći da su mi utisci pozitivni i da sam mnogo naučila o računovodstvu zahvaljujući predavačima koji su nam stručno preneli znanje uz adekvatan materijal pomoću kojeg nam je omogućeno učenje i kod kuće.

Svim budućim polaznicima koji imaju želju i potrebu da upišu kurs računovodstva toplo preporučujem KGB finance jer će bez sumnje napraviti pravi izbor.


Nenad Krstić

Kurs je izuzetno organizovan, predstavlja simulaciju poslovanja firme, gde se primenom dvojnog knjigovodstva vode poslovne knjige. Nakon završene obuke i položenog ispita sa simulacije se prelazi u realno vodjenje knjiga na praksi, koja je takodje sjajno organizovana.

Moja želja je bila da otvorim knjigovodstvenu agenciju, što sam i uradio uz veliku pomoć zaposlenih iz KGB finance-a. Saveti i znanje koje su mi preneli, i još uvek prenose, od velike je koristi za moj rad i moje dalje stručno usavršavanje.


Darko Vlajković

Nakon što sam završio Ekonomski fakultet shvatio sam da je moje praktično znanje iz knjigovodstva minimalno. Zbog toga sam se odlučio za online kurs koji organizuje KGB finance. I nisam pogrešio. Veoma sam zadovoljan kako teorijskom edukacijom tako i praktičnom obukom.

Kurs je odlično osmišljen sa konkretnim primerima iz računovodsvene prakse. Predavač je uvek dostupan za konsultacije i pomoć.

Stekao sam znanje i samopouzdanje za koje verujem da će mi pomoći u ostvarenju moje karijere. Iskreno preporučujem ovaj kurs svima koji žele da se bave knjigovodstvom.


Slavica Gajević

Saznanja koja sam od tima saradnika “KGB finance” dobila tokom kursa, dala su mi ideju da otvorim svoju privatnu knjigovodstvenu agenciju. I evo, za nepunih godinu dana od završetka kursa, imam svoj sopstveni biznis, sa više od 30 stalnih, i pre svega, vrlo zadovoljnih korisnika… Ono što me posebno raduje, da sam sa osobljem firme “KGB finance” i dalje u kontaktu, i da imam pravu prijateljsku pomoć od njih uvek kada je to potrebno, posebno za neke složenije zadatke sa kojima se susrećem u svom radu…

Ovaj kurs bih preporučila svima koji žele da obogate svoje znanje i postanu uspešni... Ko hoće da nauči da radi, kurs knjigovostva koji organizuje “KGB finance” je pravi izbor...

Pročitajte ceo utisak...


Dragana Janjić

Želela bih da Vam se zahvalim, jer ste vrlo profesionalno pripremili i prezentovali materijal sa kursa.

Za ovih pet nedelja, uspešno ste nam preneli Vaše znanje. Bilo je naporno, ali uz dobar ambijent ništa nije teško.

Drago mi je što sam bila deo Vašeg tima, i što ću znanje stečeno na kursu moći praktično i da koristim.


Marija Ninkov

Tokom pohađanja kursa nisam imala velikih poteškoća iako nikada nisam imala iskustvo u praksi. Zadovoljna sam svim delovima procesa učenja, kako sa zadacima tako i sa Billans programom. Sve pohvale

Želim da kažem budućim polaznicima da je ovaj kurs sažet, razumljiv i prvenac što se tice online kurseva knjigovodstva na našim prostorima. Takođe pohvaljujem profesora na dobrom radu i samoj organizaciji celokupnog kursa, jer je, po mom mišljenju, objasnio suštinu kjnigovodstva. Treba pažljivo gledati predavanja i vežbati zadatke.


Nebojša Kiš

Online kurs KGB Finance je odlicno osmišljen i prilagođen početnicima u knjigovodstvu. Kurs nije suvoparan tj. sadrži samo onoliko teorije koliko je neophodno radi razumevanja knjigovodstvene materije, a pri tom sadrži većinu primera iz prakse sa praktičnim zadacima.

Pošto je u pitanju online kurs, moj savet polaznicima je da se što vise konsultuju sa predavačem i da koristite forum gde mogu među sobom da razmene iskustva i probleme kako bi što pre pronašli prava rešenja i dobili na vremenu. Takode, ovaj kurs daje osnovno znanje koje je potrebno polaznicima da bi se samostalno bez ikakvog straha upustili u vođenje knjiga drugih preduzeća i tako obezbedili sebi egzistenciju, što je u danasnje vreme najteže.


Zorica Jovandić

Ovaj kurs sam slučajno pronašla i iskreno bila pomalo nepoverljiva. Kada je poceo, bila sam zbunjena, ali sve je tako dobro organizovano da te sve samo vodi kroz kurs. Naravno tu je uvek i podrška koju treba koristititi i kad god se pojavi problem zakazivati konsultacije. Naučila sam dosta, zadovoljna sam i volela bi da se ovim bavim u budućnosti. 


Ana Ignjatović

Želela bih da pohvalim KGB kurs knjigovodstva. Predavanje, način rada i pristup polaznicima su zaista na najvišem nivou, a posebna prednost ovog kursa jeste i mogućnost neograničene prakse, koja se obavlja u veoma prijatnom radnom okruženju. Sve pohvale i za profesora i njegovu spremnost da prenese svoje znanje.

Kurs je u potpunosti ispunio moja očekivanja. Svako ko želi da uči na jedan vrlo praktičan način i stekne praktično znanje iz knjigovodstva, preporučujem da upiše ovaj kurs.


Marina Stanković

Veoma sam zadovoljna Online kursom knjigovodstva, počev od same organizacije, nastavnih oblasti i tema koje se obrađuju, do profesionalnosti i posvećenosti predavača da nam na što bolji i jednostavniji način približi problematiku istog. Iako je možda u nekim trenucima bilo teško snaći se sa mnoštvom materijala, obrazaca za evidenciju i dokumentacijom, uz stručnu pomoć predavača svi problemi su lako otklonjeni. Iskreno rečeno, nemam nikakve negativne komentare koje bih iznela jer je kurs prevazišao sva moja očekivanja.

Želim Vam svu sreću u daljem radu.


Milica Blagojević

KGB kurs knjigovodstva sam upisla po preporuci nekoliko samostalnih knjigovođa i nisam se pokajala. Naprotiv, izuzetno sam zadovoljna znanjem koje sam stekla i podrškom koju dobijam.

Broj polaznika u grupi je mali, čime sam vrlo zadovoljna. Pružili ste mi dovoljno znanja i pouzdanja da sada uspešno, samostalno vodim firme. Vaša agencija je jedna od retkih koja pruža pomoć i nakon završene obuke, na čemu sam Vam vrlo zahvalna.


Dragana Krstić

Sve je veoma jasno objašnjeno tako da polaznici nemaju nikakvih problema u učenju. Moja preporuka budućim polaznicima ja da svaku temu dobro saslušaju jer se najviše nauči iz predavanja profesora. Pored toga, posle svake teme i urađenih zadataka, treba dobro proveriti rešenja i ispraviti eventualne greške!


Tamara Drobac

Sve pohvale za KGB finance i predavača! Kurs je u potpunosti praktičan, primenljiv u realnom životu iz razloga što je čitav program prožet aktuelnim informacijama iz računovodstvene prakse. Takođe, svaki zadatak prate knjigovodstvena dokumenta (fakture, rešenje od APR-a, poreske prijave i obrasci,..) i obuka za rad u programu "Billans", tako da kandidat može bez straha, nakon kursa, da zaista radi u knjigovodstvu, što je za mene bilo najbitnije.


Mira Otović

Zelela bih da istaknem da je kurs knjigovodstva koji sam pohađala u KGB finance odlično organizovan i da zaista omogućava kandidatu da stekne primenjivo znanje iz oblasti računovodstva i finansija.

Nastava, praktični primeri iz oblasti računovodstva, samostalan rad u programu, omogućavaju vam da steknete uvid u sam način funkcionisanja vođenja poslovnih knjiga privrednih subjekata i osposobljavaju vas da to znanje samostalno primenjujete.

Iskreno sam veoma zadovoljna edukacijom koju sam dobila na ovoj obuci za kratak vremenski period i želim da naglasim da je znanje koje sam stekla za mene neprocenjivo jer dopunjava u potpunosti moje stečeno obrazovanje na fakultetu, predstavlja korak napred u struci i otvara nove mogucnosti na profesionalnom planu.

Zahvaljujem se i predavačima koji su visoko stučni, efikasni i profesionalni i pružaju sveobuhvatnu podršku kandidatima u svakom pogledu.


Vanja Ignjatović

Veoma sam zadovoljna kursom knjigovodstva.

Kvalitet obuke je na najvišem nivou. Predavanje se izvodi u prijatnom ambijentu i podsticajnoj atmosferi.

Nastava se sastoji od teorijskog i praktičnog dela, te je time omogućeno lakše razumevanje knjigovodstvene materije. Predavač sa puno posvećenosti nastoji da prenese svoje znanje na polaznike, i dostupan je za konsultacije i pomoć.

Takođe sam prezadovoljna i praksom na koju sam krenula nakon položenog ispita. Iz dana u dan stičem sve više znanja iz oblasti knjigovodstva.

Svi budući polaznici koji se odluče za ovaj kurs,napraviće pravi izbor.


Zorana Stojković

Želim da vam se zahvalim na svemu što sam kod vas naučila i da se pohvalim da sada radim samostalno. Imam mali broj klijenata, dosta dobro mi ide i veoma sam zadovoljna zbog toga.


Željko Srećković

Smatram da je kurs knjigovodstva koju pruža „KGB finance“ pravi put za ulaz u svet vođenja poslovnih knjiga i poslovanja modernog preduzeća.

I pored toga što sam završio računovodstvo na Ekonomskom fakultetu odlučio sam se da dodatnim kursom osvežim postojeća i steknem nova znanja iz oblasti računovodstva preduzeća iz oblasti trgovine i usluga kao najrasprostranjenijih privrednih subjekata u Srbiji.

Mala grupa polaznika, posvećenost svakom polazniku kao i rešavanju svih nejasnoća na putu sticanja zvanja knjigovođe jesu dovoljna preporuka svakome da izabere baš „KGB finance.“